DONAŢI 3,5% DIN IMPOZIT ASOCIAŢIEI DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNATIONAL (A.C.C.R.C INTERNATIONAL)!

Știi de ce si cum sa completezi declaratia 230?

Când completezi declarația pentru direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, nu renunți la banii tăi, doar decizi în locul statului cum să fie cheltuite sumele care oricum ți se rețin lunar din salariu.
O dată pe an, ai șansa să contribui la continuarea unor proiecte comunitare importante, iar alături de colegi și prieteni să faci bine. Ai timp până în 25 mai 2023 să ajuți la realizarea unor fapte bune, care contează.
Perioada până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale s-a prelungit de la 15 martie la 25 mai.
Noutatea Formularului 230 din acest an este că distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiași beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani și va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective. Așadar, puteți susține o asociație 2 ani consecutiv prin același formular, iar pentru asta trebuie să bifați căsuța corespunzătoare din formular.

Ca să-ți faci o idee despre contribuția ta, gândește-te că suma pe care o acorzi nu depășește 20-30 de lei la un salariu minim pe economie. Calculul e simplu: identifică valoarea impozitului pe venit de pe fluturașul de salariu, înmulțește-o cu 12, iar apoi află cât reprezintă 3,5%. După un an de cotizare la stat, suma pe care poți să o direcționezi spre ONG-uri în cadrul ACCRC INTERNATIONAL îți poate părea nesemnificativă, iar deranjul completării Formularului 230, drumului la Administrația Financiară sau la Poștă, prea mare. O zicală veche spune însă că: pic cu pic se face marea. Așa și cu contribuțiile direcționate spre fapte bune.
Te-ai putea întreba dacă merită efortul, iar timpul pe care îl petreci completând Formularul 230 nu este mai prețios decât suma pe care poți să o direcționezi înspre asociație. Da! Merită să profiți de orice ocazie în care poți să alegi în locul statului cauza pe care să o susții. Ca și în viața de zi cu zi, trecând cu vederea sau amânând problemele cu care te confrunți, nu faci decât să îți agravezi situația. Acționează acum, pentru ca se va vedea mâine, poimâine și în viitor.
Poți veni oricând la sediile ACCRC International, între orele 9.00 – 17.00, să îi poti cunoște o parte din beneficiarii donatiilor.
Nu irosim banii, pentru că, la fel ca tine, îi obținem cu eforturi și prețuim orice ajutor primit.

Depunerea formularului

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
-venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determina în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeza formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, şi solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
– originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Modul de completare şi depunere
Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credinţă informațiile prevăzute de formular.

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru sus.inerea mai multor entita.i nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexa nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”. În această situație, se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreuna cu acesta.

Cererea se depune împreuna cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Formularul “Anexa nr…… la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

ATENȚIE
Căsuţa ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”-se bifează în cazul în care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoita după expirarea perioadei de 2 ani.

În situaţia în care nu cunoașteți suma care poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

FORMULARUL 230
CE TREBUIE SĂ COMPLETAŢI PE FORMULARUL 230?
DENUMIRE ENTITATE NONPROFIT ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNATIONAL
CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ A ENTITĂŢII NONPROFIT 27690050
CONT BANCAR RO44RZBR0000060014314085
DATELE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI DATELE DUMNEAVOASTRĂ