Recepționerii de hotel întâmpină și înregistrează clienții unităților de cazare. Alocă spațiile de cazare, emit cartele de acces/predau clienților cheile de acces. Oferă informații privind serviciile oferite, fac rezervări, păstrează evidența spațiilor de cazare disponibile pentru vânzare (dacă nu există un departament de rezervări), prezintă clienților nota de plată sumele de plată, încasează contravaloarea serviciile prestate.

Sarcini principale:
• Primeşte clienţii, le identifică cerinţele şi oferă informaţiile necesare
• Răspunde la apelurile telefonice, selectează şi furnizează informaţiile solicitate
• Înregistrează, programează şi repartizează clienţii
• Verifică documentele prezentate de clienţi şi completează registrele de evidenţă/ ţine evidenţa computerizată a clienţilor
• Eliberează note de plată, încasează contravaloarea serviciilor şi organizează plecarea clienţilor
• Verifică auteticitatea şi valabilitatea documentelor de plată
• Primeşte şi repartizează corespondenţa
• Verifică şi soluţionează, în limita competenţelor, reclamaţiile clienţilor
• Asigură menţinerea unei ambianţe plăcute în incinta hotelului

Competențe dobândite
1.Comunicarea eficientă în cadrul unei unități de cazare
2.Lucrul în echipă în recepția unității de cazare
3.Gestionarea reclamațiilor clienților
4.Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniulsituațiilor de urgență specifice turismului
5.Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
6.Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activității în recepția unei unități decazare
7.Gestionarea rezervărilor spațiilor de cazare
8.Efectuarea operațiunilor de pregătire a primirii clientului şi a celor specifice sosiriiacestuia (check-in)
9.Efectuarea activităților specifice sejurului clientului
10.Efectuarea operațiunilor legate de plecarea clienților (check-out)
11.Gestionarea evidenței operative şi financiare a activității din cadrul recepției uneiunități de cazare
12.Aplicarea noțiunilor de bază despre comportament profesional și psihologiaconsumatorului specifice domeniului turismului
13.Promovarea serviciilor proprii unității de cazare

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (invatamant general obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea formatorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL , în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 luni – 18 săptămâni (720 ore = 240 ore teorie + 480 ore practică)

Craiova

COD COR -RO/03/1013/455

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.