Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate işi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.
Este persoana fizică sau juridică competentă, desemnată de către beneficiar și/sau de către managerul de proiect, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, pentru a realiza coordonarea în materie de securitate și sănătate în muncă în faza de studiu, concepție și elaborare a unui proiect, cât și pe perioada executării lucrărilor. La programele de formare a coordonatorilor pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
1. persoane cu studii superioare (de lungă sau de scurtă durată), avand specializarile: a) construcții civile, industriale, agricole și inginerie civilă; b) construcții căi ferate, drumuri și poduri; c) instalații pentru construcții; d) construcții hidrotehnice; e) utilaje pentru construcții; f) geodezie; g) utilaj tehnologic pentru construcții; h) ingineria și managementul resurselor tehnologice pentru construcții; i) inginerie minieră pentru lucrări subterane pe șantierele de hidroconstrucții și construcții tunele;
2. arhitecți și conductori arhitecți;
3. pentru cursurile de formare a coordonatorilor de nivel de baza se admite și înscrierea personalului cu studii medii cu specializarile prevăzute la punctele 1 și 2, acesta putând fi angajat doar ca și coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării.
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării trebuie sa aibă competenta necesară exercitării funcţiei, astfel:
1. a) experiență profesională în construcţii sau în conducerea şantierului de minimum 5 ani;
2. b) formare specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată la fiecare 3 ani.
Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul superior pot desfășura activitatea pentru care au fost pregătiți la elaborarea oricăror proiecte și / sau pe șantierele aferente acestora.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării coordoneaza aplicarea și luarea în considerare a principiilor generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate prevăzute în legislaţia națională, în special în ceea ce priveşte:
1. a) alegerea soluţiilor arhitecturale, tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări ori faze de lucru care se desfăşoară simultan sau succesiv;
2. b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru.

Pe durata elaborării proiectului lucrării, elaborează sau solicită să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia, pregăteste un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare, adapteaza planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului, transmite elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu, deschide un registru de coordonare şi il completeaza.
Transmite planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; participă la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; stabileste, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului; armonizeaza planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului; organizeaza coordonarea între proiectanţi; ţine seama de toate eventualele interferente ale activităţilor de pe şantier.
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; coordoneaza punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile de prevenire și protecție și asigură securitatea și sănătatea în munca pe șantier, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate; adapteaza sau solicita să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite.
Organizează cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; coordoneaza activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii; ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier; stabilesc, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului; ţin seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia; stabilește, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier.
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării efectueaza vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate și avizează planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

Competențe dobândite
• Comunicare în limba română
• Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
• A învăţa să înveţi
• Competenţe sociale şi civice
• Comunicare în limbi străine
• Competenţe informatice
• Spirit întreprinzător şi de iniţiativă
• Exprimare şi conştiinţă culturală
• Dezvoltarea profesionala
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Convenirea asupra numirii si evaluarea echipei
• Informarea despre factorii de proiectare si monitorizarea riscurilor
• Elaborarea si dezvoltarea Planului de securitate si sanatate si a Registrului de coordonare
• Revizuirea Planului cu fazele de constructie
• Stabilirea masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului
• Furnizarea de consiliere profesionala
• Organizarea si participarea la sedinte
• Prevenirea accidentelor de muncă pe santier
• Dezvoltarea personala a cunostintelor si oferirea si altora a posibilitatii de a invat

Documente necesare la înscriere
– copie de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acte care să dovedească identitatea;
– copie de pe certificatul de naştere / casatorie;
– curriculum vitae;
– copie diploma de liceenta
– copie de pe cartea de muncă sau registrul de evidenţă a salariaţilor sau adeverinta  din care să rezulte experienţa profesională în construcţii sau în conducerea şantierului;
– copie diploma de absolvire curs inspector securitate si sanatate in munca -80 ore

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

1 luna-(90 ORE DIN CARE 30 ORE TEORIE SI 60 ORE PRACTICA)

Craiova

226303

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.