Conform actelor normative în vigoare, biblioteca este o instituţie de importanţă strategică,
reprezentând structuri cu rol infodocumentar, bazate pe colecţii de resurse, precum şi pe serviciile unui personal specializat,
capabil sã asigure şi sã punã la dispoziţie aceste resurse cu scopul satisfacerii cerinţelor de educare, informare, cercetare şi
recreere a utilizatorilor săi.
Oferta de documente multimedia, formarea diverselor categorii de utilizatori, memoria comunităţii, multi şi inter culturalismul,
stimularea creativităţii, crearea de evenimente ale comunităţii, integrarea categoriilor marginale, dezvoltarea unei culturi a comunicării,
cooperarea cu organizaţiile, autorităţile şi publicul, stimularea activităţilor de voluntariat şi asigurarea unei permanente vizibilităţi a
instituţiei ca centru local vital viu, util, racordat la modernitate, jalonează activitatea profesionistului din infodocumentare.
Biblioteca are un rol complementar important în cadrul procesului instructiv-educativ folosind metode alternative de educare şi informare.
Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, funcţiile acestora având menirea sã asigure circuitul
documentelor de bibliotecã de la achiziţie şi intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor.
Bibliotecarul desfăşoară, în mod curent, activităţi pentru toate grupurile / persoanele din comunitate (capitală, oraş, comună),
asigurând informarea tuturor, conform nivelului de înţelegere şi cerinţelor specifice.
Activitatea complexă din biblioteci presupune eforturi comune ale unor bibliotecari cu pregatire diferită (studii medii sau superioare).
Profesia este obligată să evolueze datorită nivelului ridicat al cererii societăţii.
Competenţe dobândite
• comunicare în limba oficială
• comunicare în limbi străine.
• competenţe sociale şi civice.
• competenţe informatice.
• competenţa de exprimare culturală.
• organizarea activităţii proprii.
• aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
• organizarea circulaţiei documentelor.
• asistarea utilizatorilor în cadrul bibliotecii.
• organizarea documentelor din bibliotecă.
• dezvoltarea colecţiilor.
• organizarea colecţiilor.
• remedierea documentelor deteriorate.
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

Autorizatie Bibliotecar

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică)

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 414131/441101

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.