Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt persoane fizice, angajaţi ai unor entităţi juridice sau persoane fizice autorizate, având ca obiect de activitate evidenţierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice, şi propunerea de măsuri concrete de tratare a acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise.
Activitatea de evaluare a riscului, conform prevederilor în materie, se constituie într-o etapă preliminară, obligatorie, care precede suita de activităţi care conduc la implementarea soluţiilor de securitate. Procesul de evaluare a riscului cuprinde, în principal, următoarele faze: stabilirea contextului, identificarea riscului, analiza riscului, estimarea riscului şi tratarea riscului.
Stabilirea contextului are ca scop stabilirea datelor privind existenta şi activitatea organizaţiei care sunt relevante din punctul de vedere al managementului riscurilor de securitate.
Activitatea presupune o bună comunicare cu factorii de decizie şi alte persoane din organizaţie sau din terţe părţi, identificarea izvoarelor de informaţii relevante, indiferent dacă sunt scrise, imagini sau chiar cutume, precum şi abilitatea de a consemna datele relvante în documente suport.
Identificarea riscului se realizează prin inventarierea persoanelor şi a elementelor materiale sau imateriale care prezintă valoare pentru organizaţie şi/sau comunitate şi care pot fi afectate de ameninţări de securitate fizică, întocmirea unor liste de control privind ameninţări şi/sau vulnerabilităţi, organizarea unor şedinţe de identificare a riscurilor şi analiza istoricului incidentelor de securitate fizică din organizaţie, domeniu, vecinătate etc.
Activitatea de evaluare a riscului presupune o muncă laborioasă din partea evaluatorului de risc la securitatea fizică, de acurateţea căreia vor depinde în mare măsură rezultatele obţinute prin procesul analitic. Riscurile pot fi variabile cunoscute, adică riscuri care au fost identificate, analizate și cuantificate anterior și pentru care au fost elaborate planuri. Totodată, riscurile pot fi variabile necunoscute, respectiv riscuri care nu au fost încă identificate sau sunt imposibil de prevăzut.
În cadrul procesului de analiză a riscului, evaluatorul de risc la securitatea fizică utilizează metode calitative, semi-cantitative, cantitative.
Analiza calitativă definește consecințele, plauzibilitatea și nivelul de risc prin niveluri de importanță precum „ridicat”, „mediu”, „scăzut”.Metodele semi-cantitative folosesc scări numerice pentru cuantificarea consecințelor și plauzibilității iar analiza cantitativă a riscului este procesul prin care se urmărește evaluarea numerică a plauzibilității și impactului fiecărui risc identificat și influența asupra riscului general. Analiza riscurilor are ca obiectiv caracterizarea acestora de asemenea manieră încât să poată fi uşor de înţeles şi de comunicat către factorii de decizie, să pună în evidenţă plauzibilitatea şi consecinţele dar şi mijloacele de control existente şi pe cele necesare.
În etapa de estimare a riscului, în urma analizării riscurilor se verifică dacă acestea corespund sau nu criteriilor de acceptabilitate, se stabileşte care dintre ele vor fi tratate şi care vor fi acceptate şi monitorizate. Deciziile vor fi bazate suplimentar pe aplicarea cerinţelor legale şi de reglementare în funcție de efectul potențial al riscurilor asupra securității fizice a obiectivului.
Pentru a realiza cu succes o evaluare a riscurilor la securitatea fizică a unui obiectiv, evaluatorul de risc trebuie să se documenteze în prealabil în legătură cu situaţii, fenomene, stări de fapt, reprezentând surse manifeste ori potenţiale de risc. Documentarea are drept scop cunoaşterea datelor și informațiilor relevante din mediul intern și extern al organizației, ca punct de plecare pentru elaborarea evaluării de risc privind securitatea fizică a obiectivului. În activitatea de culegere a datelor și informațiilor, evaluatorul de risc la securitatea fizică se confruntă, însă, cu o serie de probleme legate de disponibilitatea acestor informații, calitatea lor, promptitudinea obținerii, actualitatea, exactitatea, costul etc. În al doilea rând, aceste informații nu sunt constante în timp, ci se află într-o continuă evoluție și schimbare, conducând la creșterea situațiilor de risc și incertitudine. Pentru a atenua această instabilitate a mediului, este important ca evaluatorul de risc la securitatea fizică să utilizeze un număr cât mai mare de informații pertinente. Practic, calitatea informațiilor influențează decisiv calitatea analizei riscului.

Competenţe dobândite
1. Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare
2. Comunicarea în domeniul riscului
3. Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului
4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
5. Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
6. Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
7. Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
8. Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului
9. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( studii superioare).

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna  (120 ore 59 ore teorie si 61 ore practica)

Craiova

COD COR-242115

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.